Grade Go-Kyu Yellow


Nage-Waza – Throwing Techniques

• De-Ashi-Harai

• Hiza-guruma

• Sasae-tsurikomi-ashi

• Uki-Goshi

• O-Soto-Gari

• O-Goshi

• O-Uchi-Gari

• Seoi-Nage

Osae-Waza – Pinning Techniques

• Kesa-Gatame

• Kata-Gatame

• Kami-Shiho Gatame

• Yoko-Shiho Gatame

Shime Waza – Chokes

• Hadaka Jime

• Okuri Eri Jime

• Kensetsu-Wasa

• Ude-Garmi

• Ude-Gatame

• Ukemi – Breakfalls