Grade Go-Kyu Orange


Nage-Waza – Throwing Techniques

• Kosoto-gari

• Kouchi-gari

• Koshi-guruma

• Tsurikomi-goshi

• Okuri-ashi-harai

• Tai-otoshi

• Harai-goshi

• Uchi-mata

Osaekomi-Waza – Hold Downs

• Kuzure Kesa Gatame

• Tate Shiho Gatame

• Ushiro Kesa Gatame

For those 13 years of age and over, also required are the following Chokes & Armlocks

• Kata Juji Jime

• Kata Ha Jime

• Hiza Garame

• Juji Gatame